برای ارسال نظر انتقاد یا پیشنهاد خود یا تماس با دفتر فرم را کامل فرمایید
 • نام و نام خانوادگی*
  0
 • رایانامه*
  1
 • ساکن فردوس*
  هستم
  2
 • میزان رضایت شما*
  3
 • متن درخواست شما*هر نظر انتقاد یا پیشنهاد که دارید تایپ فرمایید
  4
 • 5

آدرس ما: شهرستان فردوس – خیابان ابن سینا- پ 135

تلفن تماس: 32731179-056

رایانامه:Info@ferdowstv.com